Menu
Kołobrzescy Pionierzy
Kołobrzescy Pionierzy
Previous Next Play Pause

 


Na prośbę Klubu Pionier oraz Komitetu Organizacyjnego budowy obelisku dzień 31. maja został ustanowiony Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg (z dnia 03.04.2012 r.) DNIEM PIONIERA. To właśnie w tym dniu na Cmentarzu Komunalnym odsłonięto obelisk, upamiętniający w hołdzie Pionierów - pierwszych mieszkańców powojennego Kołobrzegu.

Inicjatywa powstania Klubu Pioniera ma wielu ojców. Najogólniej można powiedzieć, że zrodziła się z potrzeby serca i wspólnoty dziejowej. Kiedy Kołobrzeg zaczął się szybko rozrastać i najstarsi mieszkańcy rozpłynęli się w nowej, wielotysięcznej społeczności miasta, coraz rzadziej spotykali się na ulicach, zatęsknili do rodzinnej atmosfery tamtych czasów: wzajemnego zrozumienia, solidarności, udzielania sobie pomocy - nie zważając na to kto jest kto, i skąd przybył.

Rodziła się obawa, że te pionierskie lata w powojennym Kołobrzegu, już polskim Kołobrzegu, kiedy wszystko zaczynali od początku i wszystko było pierwsze ... odejdą razem z nimi w niepamięć ... Tylko często pozostawały wspomnienia w domowym zaciszu... Marzenia, silne marzenia o wspólnych spotkaniach i rozmowach, chęć ocalenia od zapomnienia od atmosfery pierwszych dni i lat wyzwolonego Kołobrzegu pchnęły najstarszych mieszkańców miasta do zintegrowania się ... czytaj więcej

 


STOWARZYSZENIE KLUP PIONIERA MIASTA KOŁOBRZEG oraz Wydawnictwo Reda Kazimierz Ratajczyk i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na promocję książki Hieronima Kroczyńskiego "Powojenny Kołobrzeg 1945 - 1950". Miejsce: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Kołobrzegu przy ul. FRANKOWSKIEGO 3. Start: 22 października 2018 r. o godz. 18:00.

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB PIONIERA MIASTA KOŁOBRZEGU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Klub Pioniera miasta Kołobrzegu zwane w dalszych postanowieniach statutu "KLUBEM PIONIERA" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§2

Terenem działalności Klubu Pioniera jest miasto Kołobrzeg w województwie zachodniopomorskim, a siedzibą władz miasto Kołobrzeg.

§3

Klub Pioniera ma prawo używania pieczęci podłużnej z napisem "Stowarzyszenie Klub Pioniera miasta Kołobrzegu" i może posiadać oznakę organizacyjną oraz sztandar

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§4

Celem Klubu Pioniera jest:

 • Krzewienie umiłowania miasta Kołobrzegu, jego osiągnięć, dorobku i perspektyw rozwojowych
 • Organizowania imprez o charakterze społeczno - oświatowym
 • Współdziałanie z młodymi ludźmi dla pogłębienia i utrwalenia najszlachetniejszych idei związanych z Kołobrzegiem

§5

Realizacja celów określonych w § 4 odbywać się będzie przez:

 • Organizowanie spotkań z członkami i sympatykami Klubu Pioniera zgodnie z przyjętym programem działania uchwalonym na rok bieżący, przewidujący spotkania z ciekawymi ludźmi i występy kulturalno - oświatowe
 • Organizowanie wycieczek udział w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych we własnym zakresie oraz chóru "Pionier", bądź przez inne organizacje miejskie
 • Utrzymanie więzi i kontaktów z młodzieżą Kołobrzeską

ROZDZIAŁ III
Członkowie

§6

Członkowie Klubu dzielą się na: rzeczywistych to jest zwyczajnych oraz popierających to jest sympatyków i honorowych.

§7

W latach 1945 do 1947 roku włącznie, nie jest pozbawiony zdolności do czynności prawnych, wyraża swoja wolę społecznego wypełniania zadań wynikających z niniejszego statutu, zgłosił swoje przystąpienie do Klubu i został przyjęty przez Zarząd Klubu na podstawie złożonej deklaracji.

§8

Członkiem popierającym (sympatykiem) może być stały mieszkaniec Kołobrzegu, który osiedlił się w tym mieście po 1947 roku i ma wolę wspierania działalności Klubu oraz został przyjęty przez Zarząd Klubu na podstawie złożonej deklaracji.

§9

Członkiem honorowy może zostać osoba fizyczna, której szczególne zasługi dla rozwoju miasta Kołobrzegu oraz wszelkie wsparcie dla działań pionierów zostaną uznane przez Zarząd Klubu. Członkom honorowym na uroczystych spotkaniach wręcza się legitymację Pioniera Kołobrzegu.

§10

Członków zwyczajnych i sympatyków przyjmuje Zarząd Klubu.

§11

Członkom zwyczajnym, honorowym i sympatykom Klubu przysługuje prawo:

 • zgłaszania wniosków do programowej działalności Klubu
 • czynne i bierne prawo wyborcze

§12

Członkowie Klubu Pioniera mają obowiązek

 • przestrzegać- statutu Klubu i uchwał władz Klubu
 • brania czynnego udziału w pracach Klubu
 • opłacania składek członkowskich

§13

Przynależność do Klubu wygasa przez:

 • ogłoszenie wniosku o wystąpienie z Klubu
 • decyzję p skreśleniu podjętą przez Zarząd Klubu
 • śmierć

§14

Członek Klubu Pioniera, który został skreślony przez Zarząd Klubu ma prawo odwołania się do zebrania ogólnego członków Klubu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu Pioniera

§15

Władzami Klubu są:

 • Zebranie ogólne członków Klubu
 • Zarząd Klubu
 • Komisja Rewizyjna

§16

Najwyższą władzą Klubu Pioniera jest zebranie ogólne członków Klubu.

§17

Zebranie ogólne członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§18

Zebranie ogólne członków Klubu sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd Klubu raz na trzy lata zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 5 dni przed terminem, zaś zebranie ogólne członków Klubu zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy i tematyce lub 1/10 członków Klubu.

§19

Zebranie ogólne nadzwyczajne zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Klubu.

§20

Zebranie ogólne członków Klubu jest ważne przy obecności przynajmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych członków.

§21

Do kompetencji zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy:

 • Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Klubu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Uchwalenie ogólnych wytycznych do działalności Klubu
 • Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych na zebraniu ogólnym przez Zarząd. Klubu i poszczę -gólnych członków Klubu
 • Wybór Zarządu Klubu w głosowaniu jawnym
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Uchwalenie wysokości składek członkowskich

§22

Zebranie ogólne zwyczajne i nadzwyczajne członków Klubu Pioniera załatwia tylko te sprawy dla których zostało zwołane.

§23

Zarząd Klubu Pioniera jest organem wykonawczym zebrania ogólnego członków Klubu, a zarazem jego władzą w okresie między zebraniem ogólnym.

§24

Zarząd Klubu składa się z członków wybranych w ilości każdorazowo określonej przez zebranie ogólne (od 7 do 9 członków), zaś Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

§25

Zarząd. Klubu kieruje jego działalnością zgodnie ze statutem i uchwałami zebrania ogólnego.

§ 26

Zarząd Klubu spośród siebie wyłania Prezydium Zarządu w składzie: Przewodniczący Zarządu Klubu, jeden wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik

§27

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się według potrzeb wynikających z działalności statutowych Klubu, przynajmniej raz na kwartał.

§28

Poza uprawnieniami Zarządu Klubu określonymi § 25 statutu, do uprawnienia Zarządu Klubu należy:

 • Rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności Klubu
 • Zatwierdzenie projektu wydatków oraz planu-programu pracy Klubu
 • Zbieranie składek członkowskich
 • Przyjmowanie i skreślenie członków Klubu
 • Powołanie Przewodniczących Sekcji ( socjalnej, kulturalnej)
 • Inne czynności wynikające z działalności Klubu

§ 29

Kadencja władz Klubu trwa trzy lata.

§30

Prezydium Klubu ma prawo dokoptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących. Dokoptowanie nie może przekraczać 1/3 liczby składu Zarządu.

§31

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia Klubu Pionier a, do jej zadań należy:

 • Kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia
 • Kontrola opłacanych składek

ROZDZIAŁ V
Majątek Klubu Pioniera

§32

Majątek Stowarzyszenia Klubu Pioniera stanowią:

 • Składki członkowskie
 • Dotacje
 • Zapisy i darowizny

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Klubu Pioniera wymaga Uchwały ogólnego zebrania członków Klubu podjętej większością 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§34

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić:

 • Na mocy uchwały zebrania ogólnego członków Klubu Pioniera
 • Na podstawie decyzji: władzy rejestracyjnej

§35

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi jednocześnie tryb likwidacji i zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. Decyzja o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§36

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia - określi przekazanie Sztandaru Pionierów do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

§37

Oświadczenie w imieniu Stowarzyszenia składają dwie osoby Członkowie Zarządu działającego łącznie.

POBIERZ STATUT w WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Kołobrzeg, dnia 20 czerwca 2003 r.

Władze Klubu

Zarząd:

 • Gawlik Krystyna - przewodnicząca
 • Bukowiński Zenon - wiceprzewodniczący
 • Sawicz Irena - sekretarz
 • Kaznowska Krystyna - skarbnik
 • członkowie:
  • Bączek Halina
  • Szełepko Krystyna
  • Urban Bronisława

Komisja Rewizyjna:

 • Sucharska Maria - przewodnicząca
 • członkowie
  • Burzyńska Tekla
  • Kolańczyk Jadwiga

Członkowie reprezentacji:

 • Gawlik Krystyna
 • Bukowiński Zenon

Stowarzyszenie:

 • członkowie - 95
 • honorowi członkowie - 10

Historia powołania Klubu

Inicjatywa powstania Klubu Pioniera ma wielu ojców. Najogólniej można powiedzieć, że zrodziła się z potrzeby serca i wspólnoty dziejowej. Kiedy Kołobrzeg zaczął się szybko rozrastać i najstarsi mieszkańcy rozpłynęli się w nowej, wielotysięcznej społeczności miasta, coraz rzadziej spotykali się na ulicach, zatęsknili do rodzinnej atmosfery tamtych czasów: wzajemnego zrozumienia, solidarności, udzielania sobie pomocy - nie zważając na to kto jest kto, i skąd przybył. Rodziła się obawa, że te pionierskie lata w powojennym Kołobrzegu, już polskim Kołobrzegu, kiedy wszystko zaczynali od początku i wszystko było pierwsze ... odejdą razem z nimi w niepamięć ... Tylko często pozostawały wspomnienia w domowym zaciszu... Marzenia, silne marzenia o wspólnych spotkaniach i rozmowach, chęć ocalenia od zapomnienia od atmosfery pierwszych dni i lat wyzwolonego Kołobrzegu pchnęły najstarszych mieszkańców miasta do zintegrowania się.

Klub Pioniera miasta Kołobrzegu został powołany w 1979 r. po części oficjalnej na uroczystości 35 rocznicy walk o Kołobrzeg w ówczesnym kinie "Kalmar" - obecnie RCK. Pierwszym Przewodniczącym Klubu był Stefan Ważyński. Przez wiele lat Klub Pioniera był integralną częścią Kołobrzeskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego. Połączenie to miało charakter formalnoprawny, w praktyce Klub Pioniera działał samodzielnie w oparciu, według własnego regulaminu. Pomoc, życzliwość i wsparcie okazywał Klubowi prezes KTSK Jacek Klimżyński i Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Hieronim Kroczyński. W muzeum mieliśmy swoją dokumentację, spotkania Zarządu i zebrania ogólne członków.

Od 31 lipca 2003 roku Klub Pioniera posiada osobowość prawną. Został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą: Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu. Po latach doczekał się własnej siedziby, 23 kwietnia 2003 roku Klub otrzymał z Urzędu Miasta klucze do pomieszczenia w staromiejskim ratuszu. To lokum w ratuszu było marzeniem pionierów, stało się rzeczywistością. W marcu 2014 r. Pionierzy obchodzić będą podwójny Jubileusz 35-lecia Klubu i 30-lecia Chóru"Pionier" - w czasie których pierwsi polscy mieszkańcy zintegrowali się z miastem, a kołobrzeżanie z Pionierami.

Kalendarium

 • 1984 r. (marzec) - utworzenie Chóru" Pionier" (kierownik i kompozytor Henryk Zaremba)
 • 1986 r. (marzec) - nadanie Klubowi Pioniera Sztandaru ufundowanego przez Urząd Miasta, pionierskie zakłady pracy i członków
 • 1997 r. (marzec) - nadanie nazwy "Skwer Pionierów" jednemu z najpiękniejszych placów w centrum miasta
 • 2001 r. (marzec) - odsłonięcie głazu na Skwerze Pionierów z Tablicą Pamiątkową "PIERWSZYM MIESZKAŃCOM ZIEMI KOŁOBRZESKIEJ"
 • 2003 r. (kwiecień) - przyznanie Klubowi Pioniera pierwszej siedziby w ratuszu
 • 2003 r. (lipiec) - Klub Pioniera uzyskał osobowość prawną - rejestr w KRS
 • 2004 r. (maj) - wydanie książki autorstwa Honorowego Pioniera Hieronima Kroczyńskiego "Powojenny Kołobrzeg lata 1945-1950"
 • 2007 r. (marzec) - odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej na ścianie ratusza TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA PIERWSZYCH MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ PRZYBYLI DO MIASTA NAD PARSĘTĄ"
 • 2007 r. (marzec) -nadanie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Klubowi Pioniera Złotej Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju regionu
 • 2007 r. (listopad) - nadanie przez ZG ZKRPiBWP Klubowi Pioniera Odznaki za zasługi dla Kombatantów
 • 2009 r. (marzec) - nadanie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Chóru "Pionier" Złotej Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju regionu
 • 2009 r.(marzec) - w jubileuszowym roku XXX-lecia Klubu i XXV-lecia Chóru "Pionier" - premiera filmu "Kołobrzescy Pionierzy"
 • 2012 r. (kwiecień) - Uchwałą Rady Miasta w dniu 3 kwietnia 2012 r. ustanowiono dzień 31 maja każdego roku Dniem Pioniera w Gminie Miasto Kołobrzeg
  2012 r. (maj) - po raz pierwszy 31 maja 2012 r. obchodzono Dzień Pioniera. Uroczyście dokonano odsłonięcie obelisku na cmentarzu komunalnym "W Hołdzie Pionierom, Którzy Z Ruin I Zgliszcz Pozostałych PO II Wojnie Światowej Zbudowali Polski Kołobrzeg"
Polish Danish English German Norwegian Russian Swedish